Eros Ramazzotti – L’Aurora

Great song to practise the future tense: